Website Banner


   

    พนักงานรับการทบทวนและอบรม

     -  ศักยภาพในการบริการ
     -  การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ
     -  การอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
     -  การควบคุมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะทำงาน


 

     พนักงานรับการทบทวนและอบรม

      -  การสร้างความสามัคคีกับเพื่อนร่วมงาน
      -  ความกระตือรือร้นในการทำงาน
      -  การตรวจรักษาความสะอาดเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

                                 
     
                                          


                                               Page  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      
         
 
   กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
   เครื่องแต่งกายพนักงาน
   คุณสมบัติของพนักงาน
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ราคาค่าบริการ
 
   


Current Pageid = 62