Website Banner

   
                
   
                
    พนักงานรับฟังการอบรมหน้าแถว

      -  การฝึกความพร้อมของร่ายกาย

 
    พนักงานรับฟังการอบรมหน้าแถว

      -  การรับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะของพนักงานรปภ. ในการ
         ทำงานวันที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางและสรุป
   
                      


                                               Page  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
  
 
   กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
   เครื่องแต่งกายพนักงาน
   คุณสมบัติของพนักงาน
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ราคาค่าบริการ
 
     


Current Pageid = 58