Website Banner


  
          บริษัทกำหนดให้มีการฝึกอบรมพนักงานหน้าแถวทุกวันของแต่ละผลัดเพื่อชี้แจงรับมอบงานจากหัวหน้าชุดหรือ
     หัวหน้าฝ่ายอาคารเพื่อความพร้อมของการทำงานในแต่ละวัน
                            
   
                             
  
    พนักงานรับฟังการชี้แจง

      - ความสำคัญของงานที่ต้องทำประจำวัน
      - หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละจุด
      - การตรวจความพร้อมเครื่องแต่งกายของพนักงาน
      - ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า 
 
 
    พนักงานรับฟังการอบรมหน้าแถว

      -  การฝึกความพร้อมของร่ายกาย


   
                      


                                               Page  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                                 
  
   กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
   เครื่องแต่งกายพนักงาน
   คุณสมบัติของพนักงาน
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ราคาค่าบริการ
 
     


Current Pageid = 57