Website Banner

  
       
   
                                                              
    พนักงานฟังบรรยายและสาธิต

       - การดับเพลิงด้วยท่อแรงดันน้ำสูง
       - การจับสายแรงดันน้ำสูงอย่างถูกวิธี
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    พนักงานฟังบรรยายและสาธิต

       -  การจับสายท่อแรงดันสูงตั้งแต่ 2 - 4 คน 

     
                           

 
                                               Page  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                             
 
   กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
   เครื่องแต่งกายพนักงาน
   คุณสมบัติของพนักงาน
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ราคาค่าบริการ
 
   

Current Pageid = 56