Website Banner
  
            บริษัทมีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวงในการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงประจำจุดต่าง ๆ
      ตู้แดง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง และเครื่องมือหนักทำลายเครื่องกีดขวางจากส่วนที่มีในสถานที่อาคาร
                          
    
                                   
    พนักงานฟังบรรยายและสาธิต

      - การใช้ตู้แดงและหัวจ่ายน้ำดับเพลิงอย่างถูกวิธี

    พนักงานฟังบรรยาย

      -  วิธีการดับเพลิงโดยการใช้สายยางของทาง
         ฝ่ายอาคาร

   
                   
 Page  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
      
 
   กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
   เครื่องแต่งกายพนักงาน
   คุณสมบัติของพนักงาน
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ราคาค่าบริการ
 
    


Current Pageid = 55