Website Banner

  
                                                                         
          เมื่อบริษัทรับสมัครพนักงาน รปภ.และเจ้าหน้าที่หัวหน้า รปภ.แล้วบริษัทจะทำการฝึกอบรมเพื่อความพร้อมต่อการ
     เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยมารยาท
             
   
  
    พนักงานฟังบรรยาย

      - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
      - หน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อวิชาชีพ
      - ความเข้าใจต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาต่าง ๆ
      - การมีมารยาทและความสุภาพกับการบริการ ฯลฯ
 

  
    พนักงานฟังบรรยาย

      -  ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยในกรณีเกิดเพลิงไหม้
      -  การใช้และการวัดระดับน้ำยาเคมีประเภทถังดับเพลิง
      -  วิธีการสังเกตุปัญหาและการเกิดเพลิงไหม้
      -  วิธีการช่วยเหลือและระงับเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้
      -  การแจ้งประสานงานในส่วนผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
    
                      
    
                                                 
 
    พนักงานฟังบรรยายและสาธิต

      -  การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
      -  การเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น
      -  การแจ้งประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ฯลฯ

                                                  Page  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  
  
   กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
   เครื่องแต่งกายพนักงาน
   คุณสมบัติของพนักงาน
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ราคาค่าบริการ
 
   
 


Current Pageid = 53