Website Banner
  
                                        
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
        
           ทางบริษัทฯ สามารถจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย        
    ประจำสถานที่ของท่านตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ได้ภายใน 15 วัน 
   (กรณีที่ใช้บริการ รปภ.จำนวนมาก) นับตั้งแต่วันที่ได้ตกลงทำ
   สัญญาว่าจ้างกันเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลา
   การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ดังต่อไป
    
    กำหนดการเข้าเวรตามปกติ
    ระยะเวลาการทำงาน 12 ช.ม. ตลอด 24 ช.ม. แบ่งออกเป็น 
    2 ผลัดดังนี้คือ
    
    
ผลัดที่ 1.   07.00 – 19.00 น.   หรือ   08.00 – 20.00 น.
    ผลัดที่ 2.   19.00 – 07.00  น.  หรือ   20.00 – 08.00 น.
 
     
                                                          
    บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกำลังพลสำรองไว้ประจำ บริษัทฯ สำหรับไว้ทดแทนพนักงานที่ขาด ลาป่วย หรือลาออกโดยกระทันหัน
   หรือใน กรณีที่หน่วยงานใดต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสริมเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมกำลังพลไว้
   ตลอดเวลา เพื่อเป็นกำลังสำรองในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 24 ช.ม.

            ในระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกวัน ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สาย
   ตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษของบริษัท ฯ เข้าไปตรวจตรา การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และประสานงานผู้ว่า
   จ้างเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกวันของเจ้าหน้าที่รักษา
   ความปลอดภัยบริษัทฯ จะจัดให้มีหัวหน้าผลัดเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชา ในเรื่องระเบียบวินัย และประสานงานกับผู้จ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติ
   หน้าทีของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูง
      
  
   กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
   เครื่องแต่งกายพนักงาน
   คุณสมบัติของพนักงาน
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ราคาค่าบริการ
 
     
 
Current Pageid = 46