Website Banner

  
                                                                
       1. ควบคุม ดูแลป้องกัน รักษา ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ให้รอดพ้นจาก   
     โจรกรรม วินาศกรรมและอัคคีภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ควบคุม ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด
     24 ชั่วโมง
 3. ควบคุม ดูแล การผ่านเข้า – ออก ของยานพาหนะและบุคคลภายนอก
 4. ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้า หรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบทุกครั้ง
 5. ควบคุมทำนวยความสะดวกในการจราจร ทางเข้า – ออก และภายในบริเวณ
     พื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถานที่ควบคุมยานพาหนะ
 6. ตรวจค้นพนักงานของผู้ว่าจ้าง เมื่อ เลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณ
     บริษัทฯ โรงงานหรือกิจการอื่น ๆ ของผู้ว่าจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริทรัพย์สิน
     ของผู้ว่าจ้างออกไปภายนอกสถานที่ การตรวจค้นจะให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
     ปลอดภัยผู้หญิงเป็นผู้ตรวจค้น
 7. การควบคุมการตอกบัตร ลงเวลา เข้า – ออก ในการทำงานของพนักงานผู้ว่า
    จ้างควบคุมการตอกบัตรแทนกัน ควบคุมการทุจริตในเวลาการทำงาน
                                     
     8. ในช่วง วัน เวลา ที่บริษัทฯ โรงงานฯลฯ ปิดทำการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะคอยดูแลห้ามไม่ให้บุคคลภายนอก และพนักงาน
         ของบริษัทฯ โรงงาน ฯลฯ เข้ามาภายในบริเวณสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
     9. เปิด – ปิด ประตู เข้า – ออกของอาคารสถานที่ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้                
   10. เปิด – ปิด ไฟฟ้า แสงสว่าง ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้       
   11. ในช่วงเวลายามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ  ภายในบริเวณที่รับผิด ชอบของหน่วยงานตลอด
         เวลาทุก 1 ชั่วโมง
   12. หน่วยงานใดที่มีหัวหน้าชุดคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในหน่วยงานหัวหน้าชุดจะเป็นผู้เดินตรวจดูการปฏิบัติ 
         หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบ และประสานงานหับผู้ว่าจ้างกรณีที่มีเหตุการณ์ 
         ต่าง ๆเกิด

   13. ควบคุมอุปกรณ์ดับเพลิง และสถานที่ต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่อาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้
   14. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่ทุกจุดทุกชั่วโมง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นรายงาน
         เสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกวัน เพื่อจะได้หาวิธีแก้ไปปัญหาหรือข้อบกพร่อง ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษา
         ความปลอดภัย เพื่อต้องการไห้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้า
         หน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นเพียงหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความ
         ปลอดภัยยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาคำสั่งและนโยบายของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัดอีกด้วย
  
 
                                                         next >>
                               
  
   กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
   เครื่องแต่งกายพนักงาน
   คุณสมบัติของพนักงาน
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ราคาค่าบริการ
 
     
Current Pageid = 43