Website Banner

      
      
   
    
                                                                                                     
    1. ห้ามทิ้งจุดหรือฝ่าฝืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และไม่สนใจการปฏิบัติหน้าที่
    2. ห้ามดื่มสุรา เล่นการพนัน ในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ อย่างเด็ดขาด
    3. ห้ามอ่านหนังสือทุกชนิด ห้ามนั่งหลับ  นอนหลับ ในขณะปฏิบัติหน้าที่
    4. ห้ามยืน เดิน สูบบุหรี่โดยเปิดเผย โดยเด็ดขาดโดยเฉพาะพื้นที่รักษาการณ์ที่มีวัตถุไวไฟ
    5. ห้ามทำความรู้จัก หรือให้ความสนิทสนมกับลูกจ้าง หรือพนักงานของบริษัทฯ
    6. ต้องพูดจาให้สุภาพ อ่อนน้อม และแต่งเครื่องแบบให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
    7. ห้ามไว้ผมยาว ห้ามไวหนวด ต้องตัดและโกนให้เรียบร้อย
    8. ต้องเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ เข้า-ออก ตามเวลาที่บริษัทกำหนด ห้ามเปลี่ยนอย่างเด็ดขาด          
    9. ห้ามขาดงานโดยไม่ลา 
  10. ห้ามเข้าไปในหน่วยงานที่ประจำหน่วยงานเมื่อพ้นหน้าที่หรือวันหยุด
  11. การลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์
  12. การลากิจ ลาหยุด ห้ามลาเด็ดขาดในวันหยุดประเพณี วันนักขัตฤกษ์ วันรับเงินเดือนและหลังวันรับเงินเดือน ฝ่าฝืนตัดค่าแรงตามสัญญา 
        ว่าจ้างของหน่วยงานนั้น
  13. ห้ามทะเลาะกับพนักงานของหน่วยงานและ รปภ. ด้วยกัน
  14. ห้ามดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือร้องเพลงในลักษณะที่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่น
  15. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าหน่วยงาน
  16. ห้ามรับฝากสิ่งของใด  ของบุคคลอื่น  ยกเว้นพนักงานรับฝากของของพนักงาน
  17. ห้ามละเมิดกฎระเบียบของบริษัทที่จัดจ้างบริษัทเราอยู่
  18. ห้ามนิทาวาร้ายหรือใสความผู้บังคับบัญชาในทางที่เสียหาย
  19. ห้ามเรี่ยไร หรือ รับบริจาคสิ่งใด ๆ ต่อผู้อื่น
  20. ห้ามกล่าวคำเท็จ
  21. ห้ามแสดงกิริยาท่าทางส่อไปในทางชู้สาวกับผู้ที่มาติดต่อในขณะปฎิบัติหน้าที่
  22. ห้ามถอดเครื่องแบบ หรือส่วนประกอบของเครื่องแบบออกก่อนเลิกงาน


                                                           next >>
                                            
 
   กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
   เครื่องแต่งกายพนักงาน
   คุณสมบัติของพนักงาน
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ราคาค่าบริการ
 
     
             
Current Pageid = 26